EBRD - Construction of new landfill in Hrazdan (including buildings and structures)

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Армения
Язык: EN
Номер: 7721480
Дата публикации: 13-02-2018
Источник: TED
Окончание подачи заявок через: 23 дней
Тэги: Concrete Drainage works Sanitary works Transport Construction

Описание

Country: Republic of Armenia

Business sector: Municipal and environmental infrastructure

Project number: 8972-PRE-46736(NM)

Funding sources: EBRD, EU NIF

Contract type: Project goods, works and services

Notice type: Invitation for Prequalification

Issue date: 8.2.2018

Closing date: 12.3.2018 at 17:00 local time

This Invitation for Prequalification follows the General Procurement Notice for this project which was published on the EBRD website, project procurement notices

(http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement/project.shtml) on 1.2.2017 and updated on 1.2.2018.

“Kotayki ev Gegharkuniki KKTK” LLC, hereinafter referred to as “the Client”, intends using part of the proceeds of a loan from the European Bank for Reconstruction and Development, hereinafter referred to as “the Bank” or “EBRD”, and a grant from the European Union (“EU”) administered by the Bank, towards the cost of Kotayk and Gegharkunik Solid Waste Management Project.

The client intends prequalifying firms and consortia to tender for the following contract, hereinafter referred to as “the Contract”, to be funded from part of the proceeds of the loan:

Construction of a new sanitary landfill in Hrazdan (including buildings and structures)

The landfill will be designed, constructed and operated in line with the national regulatory requirements and the EU landfill directive (European Council Directive 1999/31 of 26 April 1999). The new regional landfill near Hrazdan (Kotayk region) will be the country’s first sanitary landfill.

The landfill is designed with eight waste disposal sections or cells. However, the Contract will include only the construction of Cell I.

The scope of the work includes:

— Landfill (Cell I),

—— Area of Cell I: ca. 27 000 m2,

—— Maximum waste height: up to 40 m,

— Base liner system of Cell I, designed with several layers (from top to bottom):

—— geotextile 150 g /m3,

—— drainage layer (0,5 m),

—— geotextile 1 200 g /m3,

—— HDPE layer (2,5 mm),

—— 1.0 m geological barrier (kf ≤ 1x10-9 m /s),

— Landfill gas wells,

—— Concrete foundation and concrete rings up to 2 m,

— Leachate collection system with a leachate pond,

—— Leachate pipes for Leachate transport to the leachate pond including shafts etc,

—— Leachate Pond: Volume ca. 5 000 m3,

—— Base liner system of the leachate pond consisting of:

——— geotextile 150 g /m3,

——— drainage layer (0,2 m),

——— geotextile 1 200 g /m3,

——— HDPE layer (2,5 mm),

——— 1.0 m geological barrier (kf ≤ 1x10-9 m /s),

— Surface water collection system with a surface water pond (Area of the surface water pond: ca. 6 000 m2),

— Infrastructure, consisting of,

—— Administrative buildings with a size of ca. 200 m2 including water/power supply as well as wastewater collection,

—— Garage and workshop with a size of ca. 200 m2,

—— Building for the storage of hazardous waste,

—— Fixed equipment (wheel-wash facility, weigh bridge),

—— Reception area),

—— Access road (Length ca. 900 m) with a paved area of ca. 5 500 m2.

The construction of the landfill including operational buildings and access road shall take maximum 19 months. Note that construction of the sealing system is possible only during the period approx. April to September due to weather conditions.

Prequalification and tendering for contracts to be financed with the proceeds of a loan from the Bank is open to firms and joint ventures of firms from any country.

Prequalification documents may be obtained from the office at the address below. The prequalification documents will promptly be dispatched electronically in PDF format free of charge.

The prequalification documents must be duly completed and delivered to the address below, on or before 12.3.2018, 17:00 Armenian time. Documents which are received late may be rejected and returned unopened.

The applicable procurement rules are the Bank’s Procurement Policies and Rules (PP&R) which can be located at: http://www.ebrd.com/news/publications/policies/procurement-policies-and-rules.html.

Interested firms may obtain further information from, and inspect and acquire the prequalification documents at the following office:

“Kotayki ev Gegharkuniki KKTK” LLC - Project Implementation Unit, Address: 0037 Yerevan, ARMENIA, K. Ulnetsu str. 31 building, 4-6 floor, Contact name: Hayk Galstyan, Title: Head of PIU, Contact name: Alvard Harutyunyan, Title: Procurement Expert, E-mail: alvard.harutyunyan@atdf.am — Tel: +374 93 792310


Еще тендеры из страны Армения за этот срок

ՀՀ ԱՖԾԿԿ-ի կողմից Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության երկրորդ ծրագրի շրջանակներում Կենտրոն և Էրեբունի վարչական շրջաններում ՀՍԾՏԿ-ների շինվերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստմում և հեղինակային հսկողության իրականացում ծառայությունների ձեռքբերում /ընկերության ընտրություն/ Источник: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք

ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 1 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ ՀՈԱԿ-Ի ՍՆՆԴԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ Источник: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք

ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ ՀՈԱԿ-Ի ՍՆՆԴԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ Источник: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք

ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 3 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ ՀՈԱԿ-Ի ՍՆՆԴԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ Источник: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք

<<Արարատ քաղաքի կոմունալ ծառայություն>>ԲՀ-ի համար դիզելային վառելիքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ԱՔԿԾ-ԳՀԱՊՁԲ-18/04>> ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր: Источник: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք